دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


سرفصل رشته های دانشکده علوم پایه


ردیف
نام رشته / گرایش
مقطع
دانلود سرفصل
1
آب و هوا شناسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
2
آمار
کارشناسي
 دانلود سرفصل
3
آمار
کارشناسي ناپيوسته
 دانلود سرفصل
4
آمار وکاربردها
کارشناسي
 دانلود سرفصل
5
آموزش رياضي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
6
آموزش رياضي
کارشناسي ناپيوسته
 دانلود سرفصل
7
جغرافياي طبيعي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
8
جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
9
جغرافياي طبيعي - ژئومورفولوژي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
10
دبيري زمين شناسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
11
رياضي
کارشناسي ناپيوسته
 دانلود سرفصل
12
رياضي - آناليز
دکتراي تخصصي
 دانلود سرفصل
13
رياضي - رياضي محض
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
14
رياضي - رياضي محض
کارشناسي
 دانلود سرفصل
15
رياضي کاربردي
کارشناسي ارشد   ناپيوسته
 دانلود سرفصل
16
رياضي کاربردي تحقيق در عمليات
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
17
زمين شناسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
18
زمين شناسي-فسيل شناسي و چينه شناسي
دکتراي تخصصي
 دانلود سرفصل
19
زمين شناسي - تکتونيک
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
20
زمين شناسي - تكتونيك
دکتراي تخصصي
 دانلود سرفصل
21
زمين شناسي - زمين شناسي اقتصادي
کارشناسي ارشد پيوسته
 دانلود سرفصل
22
زمين شناسي - زمين شناسي اقتصادي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
23
زمين شناسي - زمين شناسي نفت
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
24
زمين شناسي - فسيل شناسي و چينه شناسي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
25
زمين شناسي کاربردي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
26
زيست شناسي - بيوشيمي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
27
زيست شناسي - علوم جانوري - زيست  سلولي وتكويني
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
28
زيست شناسي - علوم جانوري گرايش فيزيولوژي جانوري
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
29
زيست شناسي - فيزيولوژي جانوري
دکتراي تخصصي
 دانلود سرفصل
30
زيست شناسي - ميکروبيولوژي
کارشناسي ارشد پيوسته
 دانلود سرفصل
31
زيست شناسي -ميکروبيولوژي
دکتراي تخصصي
 دانلود سرفصل
32
زيست شناسي -ميکروبيولوژي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
33
زيست شناسي  - فيزيولوژي جانوري
دکتراي حرفه اي
 دانلود سرفصل
34
زيست شناسي جانوري تکوين
دکتراي تخصصي
 دانلود سرفصل
35
زيست شناسي علوم جانوري
دکتراي تخصصي
 دانلود سرفصل
36
زيست شناسي علوم جانوري - تکوين
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
37
ژئوفيزيک
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
38
ژئومرفولوژي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
39
شيمي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
40
شيمي  - شيمي فيزيک
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
41
شيمي  -شيمي آلي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
42
شيمي کاربردي -شيمي تجزيه
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
43
شيمي كاربردي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
44
علوم جانوري-تکويني - شيمي فيزيک
کارشناسي
 دانلود سرفصل
45
علوم رياضي
دکتراي تخصصي
 دانلود سرفصل
46
علوم مهندسي - رياضي و کاربردها
کارشناسي
 دانلود سرفصل
47
فيتوشيمي - رياضي مهندسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
48
فيزيک
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
49
فيزيک
دکتراي تخصصي
 دانلود سرفصل
50
فيزيک
کارشناسي
 دانلود سرفصل
51
فيزيک - حالت جامد
کارشناسي
 دانلود سرفصل
52
فيزيك - هسته اي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل