دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
سرفصل رشته های دانشکده حقوق و علوم انسانی
 
ردیف
نام رشته/ گرایش
مقطع
دانلود سرفصل
1
الهيات و معارف اسلامي-فقه و مباني حقوق اسلامي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 
2
الهيات و معارف اسلامي - اديان و عرفان
کارشناسي
 
3
حقوق
 
کارشناسي
 
4
حقوق
 
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 
5
حقوق بين الملل
 
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 
6
حقوق جزا و جرم شناسي
 
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 
7
حقوق خصوصي
 
دکتراي تخصصي
 
8
حقوق خصوصي
 
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 
9
حقوق عمومي
 
دکتراي تخصصي
 
10
حقوق عمومي
 
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 
11
حقوق کيفري و جرم شناسي
 
دکتراي تخصصي
 
12
علوم سياسي
 
کارداني
 
13
علوم سياسي
 
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 
14
علوم سياسي
 
کارشناسي
 
15
فقه و حقوق اسلامي-فقه و مباني حقوق اسلامي
کارشناسي
 
16
فلسفه و حکمت اسلامي
 
کارشناسي
 
 
 
 

ردیف
نام رشته/گرایش
مقطع
دانلود سرفصل
1
زبان و ادبيات فارسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
2
زبان و ادبيات فارسي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
3
زبان و ادبيات عربي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
4
آموزش زبان انگليسي
دکتراي تخصصي
 دانلود سرفصل
5
آموزش زبان انگليسي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
6
دبيري زبان انگليسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
7
مترجمي زبان انگليسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
8
دبيري زبان و ادبيات عرب
کارشناسي
 دانلود سرفصل
9
آموزش زبان انگليسي
دکتراي تخصصي
 دانلود سرفصل
10
تربيت مترجم زبان انگليسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
11
مترجمي زبان انگليسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
12
تربيت دبير زبان انگليسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
13
مترجمي زبان عربي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
14
زبان و ادبيات فارسي – ادبيات تطبيقي
(فارسي - عربي)
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل