دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
سرفصل رشته های دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجیردیف
نام رشته/گرایش
مقطع
دانلود سرفصل
1
زبان و ادبيات فارسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
2
زبان و ادبيات فارسي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
3
زبان و ادبيات عربي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
4
آموزش زبان انگليسي
دکتراي تخصصي
 دانلود سرفصل
5
آموزش زبان انگليسي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
6
دبيري زبان انگليسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
7
مترجمي زبان انگليسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
8
دبيري زبان و ادبيات عرب
کارشناسي
 دانلود سرفصل
9
آموزش زبان انگليسي
دکتراي تخصصي
 دانلود سرفصل
10
تربيت مترجم زبان انگليسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
11
مترجمي زبان انگليسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
12
تربيت دبير زبان انگليسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
13
مترجمي زبان عربي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
14
زبان و ادبيات فارسي – ادبيات تطبيقي
(فارسي - عربي)
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل