دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

سرفصل رشته های دانشکده مهندسی


ردیف
نام رشته
مقطع
دانلود سرفصل
1
علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر - نرم افزار
کارشناسي
دانلود سرفصل
2
علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر
کارشناسي ناپيوسته
دانلود سرفصل
3
علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر
کارداني
دانلود سرفصل
4
کاردان فني ايمني صنعتي
کارداني
دانلود سرفصل
5
کاردان فني مکانيک
کارداني
دانلود سرفصل
6
كاردان فني مكانيك - تاسيسات تهويه و تبريد
کارداني
دانلود سرفصل
7
كاردان‌فني‌مكانيك - ماشين‌ابزار
کارداني
دانلود سرفصل
8
كارداني كاربرد كامپيوتر - ماشين ابزار
کارداني
دانلود سرفصل
9
كامپيوتر - نرم افزار
کارداني
دانلود سرفصل
10
مکانيك خودرو - نرم افزار کامپيوتر
کارشناسي
دانلود سرفصل
11
مهندسي برق - مکانيک خودرو
کارداني
دانلود سرفصل
12
مهندسي برق - مخابرات
کارشناسي ارشد پيوسته
دانلود سرفصل
13
مهندسي برق - مخابرات
دکتراي تخصصي
دانلود سرفصل
14
مهندسي برق - قدرت
کارشناسي
دانلود سرفصل
15
مهندسي برق - مخابرات
کارشناسي
دانلود سرفصل
16
مهندسي بهره برداري راه آهن - الکترونيک
دکتراي تخصصي
دانلود سرفصل
17
مهندسي تکنولوژي مکانيک خودرو
کارشناسي ناپيوسته
دانلود سرفصل
18
مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر
کارشناسي ناپيوسته
دانلود سرفصل
19
مهندسي صنايع
کارشناسي ارشد ناپيوسته
دانلود سرفصل
20
مهندسي صنايع
کارشناسي
دانلود سرفصل
21
مهندسي صنايع - برنامه ريزي‌ و  تحليل سيستمها
کارشناسي
دانلود سرفصل
22
مهندسي صنايع - توليد صنعتي
کارشناسي
دانلود سرفصل
23
مهندسي صنايع  - مهندسي صنايع
کارشناسي ارشد ناپيوسته
دانلود سرفصل
24
مهندسي کامپيوتر - نرم افزار
کارشناسي
دانلود سرفصل
25
مهندسي كامپيوتر - نرم افزار
کارشناسي ناپيوسته
دانلود سرفصل
26
مهندسي مکانيک - ساخت و توليد
کارشناسي ارشد ناپيوسته
دانلود سرفصل
27
مهندسي مکانيک
کارشناسي
دانلود سرفصل
28
مهندسي مکانيک  - طراحي جامدات
دکتراي تخصصي
دانلود سرفصل
29
مهندسي مکانيک  - حرارت و سيالات
کارداني
دانلود سرفصل
30
مهندسي مکانيک  - حرارت و سيالات
کارشناسي
دانلود سرفصل


ردیف
نام رشته / گرایش
مقطع
دانلود سرفصل
1
ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان
 
دانلود سرفصل
2
ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان
 
دانلود سرفصل
3
ساختمان - کارهاي عمومي ساختمان
کارداني
 دانلود سرفصل
4
کاردان فني شيمي -  پالايش
کارداني
 دانلود سرفصل
5
کاردان فني شيمي عمليات پتروشيمي
کارداني
 دانلود سرفصل
6
کاردان فني شيمي رياضي کاربردي
کارداني
دانلود سرفصل
7
کاردان فني عمران - كارهاي عمومي ساختمان
کارداني
 دانلود سرفصل
8
کاردان فني عمليات پتروشيمي 
کارداني
 دانلود سرفصل
9
کاردان فني کارهاي عمومي ساختمان 
کارداني
 دانلود سرفصل
10
مهندسي پليمر - صنايع پليمر
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
11
مهندسي پليمر - تکنولوژي علوم رنگ
کارشناسي
دانلود سرفصل
12
مهندسي پليمر - صنايع پليمر 
کارشناسي
دانلود سرفصل
13
مهندسي شيمي - صنايع گاز
کارشناسي
 دانلود سرفصل
14
مهندسي شيمي - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت
کارشناسي
دانلود سرفصل
15
مهندسي شيمي - مهندسي پليمر
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
16
مهندسي شيمي 
دکتراي تخصصي
دانلود سرفصل
17
مهندسي شيمي 
کارشناسي ارشد ناپيوسته
دانلود سرفصل
18
مهندسي شيمي - صنايع پالايش
کارشناسي
دانلود سرفصل
19
مهندسي شيمي  - صنايع پتروشيمي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
20
مهندسي شيمي  - صنايع پالايش، پتروشيمي و گاز
کارشناسي
 دانلود سرفصل
21
مهندسي عمران 
کارشناسي
دانلود سرفصل
22
مهندسي عمران - مهندسي سازه  
کارشناسي ارشد ناپيوسته
دانلود سرفصل
23
مهندسي عمران سازه 
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
24
مهندسي متالورژي و مواد - متالورژي صنعتي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
25
مهندسي متالورژي ومواد  - سراميک
کارشناسي
 دانلود سرفصل
26
مهندسي مواد - مهندسي خوردگي و حفاظت مواد
کارشناسي ارشد ناپيوسته
دانلود سرفصل
27
مهندسي نفت - مخازن نفت و گاز 
کارشناسي
 دانلود سرفصل