دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
سرفصل رشته های دانشکده اقتصاد و مدیریتردیف
نام رشته / گرایش
مقطع
دانلود سرفصل
1
آموزش ابتدايي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
2
آموزش ابتدايي
کارشناسي ناپيوسته
دانلود سرفصل
3
آموزش ابتدايي
کارداني
 دانلود سرفصل
4
آموزش وپرورش ابتدايي
کارشناسي ناپيوسته
دانلود سرفصل
5
آموزش وپرورش ابتدايي
کارداني
 دانلود سرفصل
6
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
دانلود سرفصل
7
حسابداري
کارداني
 دانلود سرفصل
8
حسابداري
کارشناسي
دانلود سرفصل
9
حسابداري
کارشناسي ناپيوسته
 دانلود سرفصل
10
حسابداري
کارشناسي ارشد ناپيوسته
دانلود سرفصل
11
روانشناسي باليني
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
12
روانشناسي عمومي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
دانلود سرفصل
13
علمي کاربردي حسابداري
کارشناسي ناپيوسته
 دانلود سرفصل
14
علوم اقتصادي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
دانلود سرفصل
15
علوم اقتصادي
دکتراي تخصصي
 دانلود سرفصل
16
علوم اقتصادي - اقتصاد نظری
کارشناسي
 دانلود سرفصل
17
علوم اقتصادي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
18
علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگانی
کارشناسي ارشد ناپيوسته
دانلود سرفصل
19
علوم اقتصادي
دکتراي تخصصي
 دانلود سرفصل
20
علوم اقتصادي  -  اقتصاد صنعتی
کارشناسي
دانلود سرفصل
21
علوم اقتصادي - بازرگاني
کارشناسي
 دانلود سرفصل
22
مديريت  اجرايي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
دانلود سرفصل
23
مديريت آموزشي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
24
مديريت بازرگاني
کارشناسي
دانلود سرفصل
25
مديريت بازرگاني
کارشناسي ناپيوسته
 دانلود سرفصل
26
مديريت بيمه
کارشناسي
دانلود سرفصل
27
مديريت خدمات بهداشتي و درماني
دکتراي تخصصي
 دانلود سرفصل