دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

سرفصل رشته های دانشکده مهندسی شیمی و مواد


ردیف
نام رشته / گرایش
مقطع
دانلود سرفصل
1
ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان
 
دانلود سرفصل
2
ساختمان -کارهاي عمومي ساختمان
 
دانلود سرفصل
3
ساختمان - کارهاي عمومي ساختمان
کارداني
 دانلود سرفصل
4
کاردان فني شيمي -  پالايش
کارداني
 دانلود سرفصل
5
کاردان فني شيمي عمليات پتروشيمي
کارداني
 دانلود سرفصل
6
کاردان فني شيمي رياضي کاربردي
کارداني
دانلود سرفصل
7
کاردان فني عمران - كارهاي عمومي ساختمان
کارداني
 دانلود سرفصل
8
کاردان فني عمليات پتروشيمي 
کارداني
 دانلود سرفصل
9
کاردان فني کارهاي عمومي ساختمان 
کارداني
 دانلود سرفصل
10
مهندسي پليمر - صنايع پليمر
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
11
مهندسي پليمر - تکنولوژي علوم رنگ
کارشناسي
دانلود سرفصل
12
مهندسي پليمر - صنايع پليمر 
کارشناسي
دانلود سرفصل
13
مهندسي شيمي - صنايع گاز
کارشناسي
 دانلود سرفصل
14
مهندسي شيمي - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت
کارشناسي
دانلود سرفصل
15
مهندسي شيمي - مهندسي پليمر
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
16
مهندسي شيمي 
دکتراي تخصصي
دانلود سرفصل
17
مهندسي شيمي 
کارشناسي ارشد ناپيوسته
دانلود سرفصل
18
مهندسي شيمي - صنايع پالايش
کارشناسي
دانلود سرفصل
19
مهندسي شيمي  - صنايع پتروشيمي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
20
مهندسي شيمي  - صنايع پالايش، پتروشيمي و گاز
کارشناسي
 دانلود سرفصل
21
مهندسي عمران 
کارشناسي
دانلود سرفصل
22
مهندسي عمران - مهندسي سازه  
کارشناسي ارشد ناپيوسته
دانلود سرفصل
23
مهندسي عمران سازه 
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
24
مهندسي متالورژي و مواد - متالورژي صنعتي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
25
مهندسي متالورژي ومواد  - سراميک
کارشناسي
 دانلود سرفصل
26
مهندسي مواد - مهندسي خوردگي و حفاظت مواد
کارشناسي ارشد ناپيوسته
دانلود سرفصل
27
مهندسي نفت - مخازن نفت و گاز 
کارشناسي
 دانلود سرفصل