دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
سرفصل رشته های دانشکده هنر و معماری

ردیف
نام رشته/گرایش
مقطع
دانلود سرفصل
1
تربیت بدنی -فیزیولوژی ورزشی -مدیریت ورزشی
کارشناسی
 
2
تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت دبیر
کارشناسی ناپیوسته
 
3
تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت
کارشناسی ناپیوسته
 
4
تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی ناپیوسته
 
5
تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
کارشناسی ارشد
 
6
معماری – نقشه کشی ساختمان
کاردانی
 
7
معماری
کاردانی ناپیوسته
 
8
معماری – مهندسی
کارشناسی پیوسته
 
9
معماری
کارشناسی ناپیوسته
 
10
معماری
کارشناسی ارشد
 
11
معماری
دکتری تخصصی
 
12
نقاشی
کارشناسی
 
13
نمایش
کارشناسی