دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 سر فصل رشته های دانشکده کشاورزی


ردیف
نام رشته / گرایش
مقطع
دانلود سر فصل
1
مهندسي کشاورزي -  علوم باغباني
کارشناسي
 دانلود سرفصل
2
مهندسي کشاورزي - آب
کارشناسي
 دانلود سرفصل
3
مهندسي كشاورزي - آبياري
کارشناسي
 دانلود سرفصل
4
مهندسي کشاورزي - آبياري و زهکشي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
5
مهندسي کشاورزي - بيماري شناسي گياهي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
6
مهندسي کشاورزي - حشره شناسي کشاورزي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
7
مهندسي کشاورزي - خاکشناسي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
8
مهندسي کشاورزي -خاکشناسي گرايش پيدايش رده بندي و ارزيابي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
9
مهندسي کشاورزي - سازه هاي آبي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
10
مهندسي کشاورزي - شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
11
مهندسي کشاورزي - علوم باغباني-فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
12
مهندسي کشاورزي - علوم باغباني-فيزيولوژي واصلاح سبزي ها
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
13
مهندسي کشاورزي - علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح سبزيها
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
14
مهندسي کشاورزي - علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و فناوري پس ازبرداشت محصولات باغباني
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
15
مهندسي کشاورزي - علوم باغباني گرايش فيزيولوژي واصلاح درخت
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
16
مهندسي کشاورزي - علوم باغباني گرايش فيزيولوژي واصلاح گل وگياهان زينتي
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
17
مهندسي کشاورزي - علوم باغباني گرايش فيزيولوژي واصلاح گياهان دارويي،ادويه اي و عطري
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
18
مهندسي کشاورزي - گياهپزشکي
کارشناسي
 دانلود سرفصل
19
مهندسي کشاورزي - مهندسي منابع آب
کارشناسي ارشد ناپيوسته
 دانلود سرفصل
20
حشره شناسي كشاورزي
دکتراي تخصصي
 دانلود سرفصل
21
مهندسي فضاي سبز-  
کارشناسي
 دانلود سرفصل
22
مهندسي کشاورزي - مهندسي منابع آب
کارشناسي
 دانلود سرفصل